Kancelarie tworzy wieloosobowy zespół prawników z bogatym doświadczeniem praktycznym i o uzupełniających się specjalizacjach. Kancelaria prawna jest profesjonalnie zarządzana i doskonale przygotowana merytorycznie do świadczenia usług prawniczych, a obszar jej aktywności stanowi w głównej mierze prawo cywilne, handlowe, pracy.

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną klientom indywidualnym oraz firmom w sprawach z zakresu:

 • prawa cywilnego,
 • prawa gospodarczego,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa handlowego,
 • prawa upadłościowego i naprawczego.

Reprezentujemy Klientów we wszystkich rodzajach postępowań i na wszystkich ich etapach, poczynając od wszechstronnego przygotowania i prowadzenia sprawy, w tym zbierania dowodów i wnoszenia pism procesowych, poprzez negocjacje ugodowe i udział w postępowaniu, a skończywszy na egzekucji orzeczeń. Wskazać należy, iż Kancelaria podejmuje na każdym etapie postępowania intensywne działania zmierzające do jak najszybszego zakończenia sprawy, w celu uniknięcia kierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Kancelaria gotowa jest również świadczyć usługi w postaci przygotowywania projektów wszelkich aktów prawnych, w tym umów dotyczących finansowania działalności i rozliczeń (umowy pożyczki, cesje wierzytelności, umorzenia wierzytelności).

Wynagrodzenie

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje o cenach za usługi prawne, podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego:

 • porada prawna 250 zł za godzinę,
 • sporządzenie pisma do sądu, organu administracji, umowy, dokumentu prywatnego od 150 zł,
 • sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty - 50 zł,
 • sporządzenie pisemnej opinii prawnej - od 250 zł,
 • reprezentacja w postępowaniu przed sądem - od 500 zł,
 • stała obsługa prawna - od 500 zł/mies.

Wynagrodzenie za usługi świadczone w zakresie pomocy prawnej jest ustalane indywidualnie z każdym klientem w zależności od rodzaju i stopnia zawiłości sprawy oraz niezbędnego nakładu pracy radcy prawnego.

Stawki minimalne wynagrodzenia radcy prawnego określają przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U. Nr 163 poz. 1349 z późn. zm.).

Wynagrodzenie wg stawek godzinowych
Wynagrodzenie kształtowane jest na podstawie uzgodnionych stawek godzinowych w oparciu o nakład czasu pracy.

Wynagrodzenie zryczałtowane
Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest stała i określona stawką miesięczną lub kwartalną. Istnieje również możliwość ustalenia wynagrodzenia, które będzie ustalone z góry dla danego zlecenia. Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego zależeć będzie wówczas od stopnia skomplikowania zleconej sprawy i szacowanego nakładu czasu pracy.

Wynagrodzenie ryczałtowo-godzinowe
Na wysokość wynagrodzenia składa się stała stawka miesięczna dla określonej liczby godzin pracy oraz rozliczenie wg stawki godzinowej przy przekroczeniu ustalonej liczby godzin.

Premia za sukces
W przypadku niektórych spraw zasadniczym elementem wynagrodzenia jest premia za wynik sprawy. Wówczas wynagrodzenie ustalane jest wg. zasady premii za sukces (success fee) i obliczane jest jako określony procent wartości przedmiotu sprawy.

Do ustalonego wynagrodzenia należy doliczyć podatek VAT 23 %.

Pytania i odpowiedzi

Zapraszamy do zapoznania się z najczęstszymi pytaniami i odpowiedziami na nie. Prezentujemy kilka najczęściej zadawanych pytań w sprawach rodzinnych i rozwodowych, z zakresu prawa spadkowego oraz gospodarczego.

Pytania

Jakie należy podjąć kroki po otrzymaniu nakazu zapłaty?
Nakaz zapłaty jest wydawany po wniesieniu przez powoda pozwu o zapłatę. Pozwanemu przysługuje prawo do obrony, zatem może on wnieść sprzeciw lub zarzuty od nakazu zapłaty. Należy pamiętać o kilku istotnych kwestiach. Sprzeciw od nakazu zapłaty wnosi się od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym, jest on wolny od opłaty. Zarzuty wnosi się od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, opłata za zarzuty jest równa ¾ opłaty za pozew. Zarówno sprzeciw jak i zarzuty wnosi się w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania nakazu zapłaty. Po wniesieniu sprzeciwu bądź zarzutów sprawa zostanie przekazana do rozpoznania w trybie zwykłym.
Który sąd jest właściwy w sprawie o rozwód i jakie są opłaty sądowe?
Sądem właściwym rzeczowo do rozpoznania sprawy o rozwód jest zawsze Sąd Okręgowy. Właściwym miejscowo jest ten Sąd Okręgowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania. Zasadą jest, że pisma inicjujące postępowanie sądowe należy opłacić. Pozew o rozwód podlega opłacie stałej w wysokości 600 złotych. Tę kwotę należy uiścić na konto bankowe podane na stronie Sądu bądź bezpośrednio w kasie Sądu. Potwierdzenie uiszczenia tej kwoty należy dołączyć do pozwu. Jeżeli strona jest reprezentowana przez pełnomocnika należy doliczyć do kosztów postępowania kwotę 17 złotych uiszczaną za pełnomocnictwo.
Jaki jest czas od rozpoczęcia do zakończenia sprawy rozwodowej?
Na czas trwania sprawy ma wpływ wiele czynników. Niektóre są niezależne od stron np. ilość spraw rozpoznawanych w danym momencie przez Sąd. Sprawa rozwodowa może zakończyć się wydaniem wyroku rozwodowego już po pierwszej rozprawie, ale może trwać to znacznie dłużej. Jeżeli strona powodowa wnosi o rozwód bez orzekania o winie, druga strona się na to zgadza, a strony nie mają dzieci bądź mają podpisane porozumienie rodzicielskie w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi Sąd może orzec rozwód stosunkowo szybko. Natomiast, jeśli strony chcą, by Sąd w sprawie rozwodowej orzekał o ich kontaktach z dziećmi, obowiązku alimentacyjnym, korzystaniu z wspólnego mieszkania stron bądź innym wspólnym majątku, sprawa potrwa znacznie dłużej, gdyż Sąd musi zbadać wszystkie okoliczności związane ze sprawą.
Czy istnieje możliwość otrzymania orzeczenia o obowiązku alimentacyjnym poza wyrokiem w sprawie rozwodowej?
Z powództwem o zasądzenie alimentów strona może wystąpić niezależnie od toczącego się bądź nie postępowania o rozwód. Ponadto, jeżeli druga strona uchyla się od obowiązku alimentacyjnego na dziecko jeszcze przed wydaniem wyroku, który rozstrzygałby o takim obowiązku strona może wnieść wniosek o zabezpieczenie. Taki wniosek ma na celu tymczasowe rozstrzygnięcie o sprawie alimentów do czasu wydania wyroku.
W jaki sposób przeprowadzić postępowanie spadkowe?
Postępowanie spadkowe można przeprowadzić na dwa sposoby: sądownie bądź poprzez notarialne poświadczenie dziedziczenia u notariusza. Droga sądowa rozpoczyna się złożeniem do Sądu Rejonowego wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Taki wniosek może zostać złożony przez każdego, kto ma interes prawny w ustalenia kręgu spadkobierców po zmarłym. Wniosek podlega opłacie 50 złotych bez względu na wartość spadku. Do wniosku należy załączyć skrócone akty z Urzędu Stany Cywilnego (zgonu, urodzenia spadkodawców, małżeństwa). Stwierdzenie nabycia spadku u notariusza odbywa się w formie notarialnego poświadczenia dziedziczenia, które ma taką samą moc jak prawomocne postanowienie sądu. Ta droga postępowania spadkowego jest krótsza niż sądowa. Przed notariuszem muszą stawić się wszyscy spadkodawcy zmarłego osobiście, wraz z niezbędnymi aktami z Urzędu Stanu Cywilnego. Stawiający składają przed notariuszem oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, a na ich odstawie notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia zarejestrowany elektronicznie w Rejestrze Aktów Poświadczenia Dziedziczenia, prowadzonego przez Krajową Radę Notarialną.

Zespół

Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorza Gryn oraz Kancelaria Radcy Prawnego Natalii Gryn są prowadzone w ramach indywidualnych działalności prawniczych radców prawnych. Kadrę Kancelarii tworzy zespół współpracujących z nią radców prawnych i adwokatów oraz asystentów, w tym aplikantów radcowskich i sądowych na terenie całego kraju. W imieniu Kancelarii usługi będą świadczyć w szczególności radca prawny Grzegorz Gryn, radca prawny Natalia Gryn, adwokat Marta Lech oraz prawnicy: Magdalena Nazaruk oraz Aleksander Długosz. Ponadto pracę Kancelarii wspiera personel pomocniczy.

Radca Prawny Grzegorz Gryn

Radca Prawny Grzegorz Gryn

absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie nr wpisu: OL-913. Grzegorz Gryn specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym i gospodarczym. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze spółek, na każdym etapie ich działalności. Jest również specjalistą z zakresu prawa rodzinnego, zwłaszcza w tematyce rozwodu, ustalenia kontaktów z dziećmi, podziału majątku.

Radca Prawny Natalia Gryn

Radca Prawny Natalia Gryn

absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie nr wpisu: WA-11382. Natalia Gryn specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności prawem spadkowym i rodzinnym. Ponad doradztwo w sprawach cywilnych, Natalia Gryn zajmuje się bieżącą obsługą klientów Kancelarii z zakresu prawa zobowiązań, prawa upadłościowego i naprawczego oraz prawa gospodarczego.

Magdalena Nazaruk

Magdalena Nazaruk

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W kancelarii zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego, zwłaszcza prawa rodzinnego i gospodarczego oraz prawem procesowym.

Aleksander Długosz

Aleksander Długosz

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uczelni Łazarskiego. Aleksander prowadzi bieżącą obsługę klientów z zakresu prawa spółek, prawa upadłościowego i naprawczego oraz prawa zobowiązań.

Kontakt

Kontakt
ul. Piekałkiewicza 5 lok. 37
Warszawa 00-710
tel. 502 530 026
tel. 505 430 258
tel. 22 826 60 84